Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

What we believe and stand for…

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here; wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria; wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het [1](neergedaal het na die hel); wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode; wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader; van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees; ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,’ die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ‘n ewige lewe.

Engels:

I believe in God the Father Almighty, Maker of heaven and earth: And (or I believe) in Jesus Christ his only Son, our Lord; who was conceived by the (or by the power of the) Holy Ghost (or Holy Spirit), born of the virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried; he descended into hell (or into Hades or to the dead); the third day he rose again from the dead; he ascended into heaven, and sitteth on (or is seated at) the right hand of God the Father Almighty; from thence he shall come to judge the quick (or living) and the dead. I believe in the Holy Ghost (or Holy Spirit); the holy catholic (or universal) church; the communion of saints; the forgiveness of sins; the resurrection of the body; and the life everlasting. Amen.

Die Belydenis van Belhar

Wat hier volg, is die oorspronklike teks van die Belydenis van Belhar soos dit in 1986 deur die Sinode van die NG Sendingkerk (NGSK) goedgekeur is. Die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) se Algemene Sinode van 2008 het dié teks onveranderd as die basisteks verklaar.

 1. Ons glo in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees,
  wat deur sy Woord en Gees sy kerk versamel, beskerm en
  versorg van die begin van die wêreld af tot die einde toe.
 2. Ons glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die
  gemeenskap van die heiliges, geroepe uit die ganse menslike
  geslag.
  Ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar word
  in dié kerk as geloofsgemeenskap van diegene wat met God
  en onderling met mekaar versoen is;
  Ef 2:11-22
  dat die eenheid van die kerk van Jesus Christus daarom
  gawe én opdrag is; dat dit ’n samebindende krag is deur die
  werking van Gods Gees, maar terselfdertyd ’n werklikheid is
  wat nagejaag en gesoek moet word en waartoe die volk van
  God voortdurend opgebou moet word;
  Ef 4:1-16
  dat hierdie eenheid sigbaar moet word sodat die wêreld kan
  glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en
  mensegroepe sonde is wat reeds deur Christus oorwin is en
  dat alles wat die eenheid mag bedreig, gevolglik geen plek in
  die kerk van Christus mag hê nie, maar bestry moet word;
  Joh 17:20-23
  dat hierdie eenheid van die volk van God op ’n
  verskeidenheid van maniere sigbare gestalte moet kry en
  werksaam moet wees, daarin dat ons mekaar liefhet,
  gemeenskap met mekaar beleef, najaag en beoefen;
  Fil 2:1-5
  1 Kor 12:4-31
  daarin dat ons skuldig is om onsself tot nut en saligheid van
  mekaar gewillig en met vreugde te gee; daarin dat ons een
  geloof deel, een roeping het, een van siel en een van sin is,
  een God en Vader het, van een Gees deurdrenk is; van een
  brood neem en uit een beker drink, met een doop gedoop is,
  een Naam bely, aan een Heer gehoorsaam is, vir een saak
  ywer, een hoop met mekaar deel; saam die hoogte en breedte
  en diepte van die liefde van Christus leer ken; saam opgebou
  word tot die gestalte van Christus, tot die nuwe mensheid;
  saam mekaar se laste ken en dra en so die wet van Christus
  vervul, mekaar nodig het en mekaar opbou, mekaar vermaan
  en mekaar vertroos, saam met mekaar ly vir die geregtigheid,
  saam bid, saam diensbaar is aan God in hierdie wêreld, saam
  stry teen alles wat hierdie eenheid mag belemmer of bedreig;
  Joh 13:1-17
  1 Kor 1:10-13
  Ef 4:1-6
  Ef 3:14-20
  1 Kor 10:16-17
  1 Kor 11:17-34
  Gal 6:2
  2 Kor 1:3-4
  dat hierdie eenheid slegs in vryheid gestalte kan vind en nie
  onder dwang nie; dat die verskeidenheid van geestelike
  gawes, geleenthede, agtergronde, oortuigings, soos ook die
  verskeidenheid van taal en kultuur, vanweë die versoening in
  Christus geleenthede is tot wedersydse diens en verryking
  binne die een sigbare volk van God;
  Rom 12:3-8
  1 Kor 12:1-11
  Ef 4:7-13
  Gal 3:27-28
  Jak 2:1-13
  dat die ware geloof in Jesus Christus die enigste voorwaarde
  is vir lidmaatskap van hierdie kerk.
  Daarom verwerp ons enige leer
  wat óf die natuurlike verskeidenheid óf die sondige
  geskeidenheid so verabsoluteer dat hierdie verabsolutering
  die sigbare en werksame eenheid van die kerk belemmer of
  verbreek of selfs lei tot ’n aparte kerkformasie;
  wat voorgee dat hierdie geestelike eenheid werklik bewaar
  word deur die band van die vrede wanneer gelowiges met
  dieselfde belydenis van mekaar vervreem word ter wille van
  die verskeidenheid en vanweë die onderversoendheid;
  wat ontken dat ’n weiering om hierdie sigbare eenheid as ’n
  kosbare gawe na te jaag sonde is;
  wat uitgesproke of onuitgesproke voorgee dat afkoms of enige
  ander menslike of sosiale faktore medebepalend is vir
  lidmaatskap van die kerk.
 3. Ons glo dat God aan sy kerk die boodskap van versoening in
  en deur Jesus Christus toevertrou het; dat die kerk geroep is
  om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees;
  dat die kerk salig genoem word omdat hulle vredemakers is;
  dat die kerk deur woord en daad getuies is van die nuwe
  hemel en die nuwe aarde waarop geregtigheid woon;
  2 Kor 5:17-21
  Matt 5:13-16
  Matt 5:9
  2 Pet 3:13
  Op 21 – 22
  dat God deur sy leweskeppende Woord en Gees die magte
  van sonde en dood, en daarom ook van onversoendheid en
  haat, bitterheid en vyandskap, oorwin het; dat God deur sy
  leweskeppende Woord en Gees sy volk in staat stel om te leef
  in ’n nuwe gehoorsaamheid wat ook in die samelewing en
  wêreld nuwe lewensmoontlikhede kan bring;
  Ef 4:17 – 6:23
  Rom 6
  Kol 1:9-14
  Kol 2:13-19
  Kol 3:1 – 4:6
  dat hierdie boodskap ongeloofwaardig gemaak word en dat
  die heilsame uitwerking daarvan in die weg gestaan word
  indien dit verkondig word in ’n land wat op Christelikheid
  aanspraak maak, maar waarin die gedwonge skeiding van
  mense op rassegrondslag onderlinge vervreemding, haat en
  vyandskap bevorder en bestendig;
  dat enige leer wat sodanige gedwonge skeiding vanuit die
  evangelie wil legitimeer en dit nie wil waag op die pad van
  gehoorsaamheid en versoening nie, maar uit vooroordeel,
  vrees, selfsug en ongeloof die versoenende krag van die
  evangelie byvoorbaat verloën, ideologie en dwaalleer is.
  Daarom verwerp ons enige leer wat in die naam van die
  evangelie of die wil van God die gedwonge skeiding van
  mense op grond van ras en kleur in so ’n situasie
  sanksioneer en daardeur die bediening en belewing van die
  versoening in Christus by voorbaat belemmer en van krag
  beroof.
 4. Ons glo dat God Homself geopenbaar het as die Een wat
  geregtigheid en ware vrede onder mense wil bring; dat Hy in
  ’n wêreld vol onreg en vyandskap op ’n besondere wyse die
  God van die noodlydende, die arme en die veronregte is en
  dat Hy sy kerk roep om Hom hierin na te volg; dat Hy aan
  verdruktes reg laat geskied en brood aan die hongeriges gee;
  dat Hy die gevangenes bevry en blindes laat sien; dat Hy dié
  wat bedruk is, ondersteun, die vreemdelinge beskerm en
  weeskinders en weduwees help en die pad vir die goddelose
  versper; dat dit vir Hóm reine en onbesmette godsdiens is om
  die wese en die weduwees in hulle verdrukking te besoek; dat
  Hy sy volk wil leer om goed te doen en die reg te soek;
  Deut 32:4
  Luk 2:14
  Joh 14:27
  Ef 2:14
  Jes 1:16-17
  Jak 1:27
  Jak 5:1-6
  Luk 1:46-55
  Luk 6:20-26
  Luk 7:22
  Luk 16:19-31
  dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood
  moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal
  getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die
  reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ’n
  standhoudende stroom;
  Ps 146
  Luk 4:16-19
  Rom 6:13-18
  Am 5
  dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan,
  naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat
  die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle
  magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang
  soek en oor andere beskik en hulle benadeel.
  Daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van
  veronregting legitimeer en enige leer wat nie bereid is om
  vanuit die evangelie so ’n ideologie te weerstaan nie.
 5. Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en te
  doen, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus sy enigste Hoof,
  al sou ook die owerhede en verordeninge van mense daarteen
  wees en al sou straf en lyding daaraan verbonde wees.
  Ef 4:15-16
  Hand 5:29-33
  1 Pet 2:18-25
  1 Pet 3:15-18
  J esus is die Heer.
  Aan dié enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom toe eer en
  heerlikheid in ewigheid.

Nicene Creed

We believe in one God,
the Father, the almighty,
maker of heaven and earth,
of all that is,
seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ,
the only Son of God,
eternally begotten of the Father,
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
of one being with the Father.
Through him all things were made.
For us men and for our salvation
he came down from heaven;
by the power of the Holy Spirit
he became incarnate of the Virgin Mary, and was made man.
For our sake he was crucified under Pontius Pilate;
he suffered death and was buried.
On the third day he rose again
in accordance with the scriptures;
he ascended into heaven
and is seated at the right hand of the father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead,
and his kingdom will have no end.
We believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son.
With the Father and the Son he is worshipped and glorified.
He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come. Amen