Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Ismael: seun van Abraham, broer van Isak

Die seuns van Abraham was Isak en Ismael. – 1 KRONIEKE 1:28 AFR83

 • Abraham het twee seuns gehad:
  • Isak
  • Ismael

Sarai se plan:

Sarai het nog nie vir haar man Abram ‘n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het ‘n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. – GENESIS 16:1 AFR83

Toe sê Sarai vir Abram: “Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy ‘n kind in die wêreld wat my eie kan word.” En Abram het saamgestem met sy vrou. – GENESIS 16:2 AFR83

Abram was al tien jaar in Kanaän toe Sarai, die vrou van Abram, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar (Hagar) man Abram as vrou gegee het. – GENESIS 16:3 AFR83

Hy (Abram) het by Hagar gaan slaap, en sy (Hagar) het swanger geword. Toe sy agterkom sy is swanger, het sy haar eienares (Sarai) geminag. – GENESIS 16:4 AFR83

Toe sê Sarai vir Abram: “Jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê, en noudat sy agterkom sy is swanger, minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys.” – GENESIS 16:5 AFR83

Maar Abram sê vir Sarai: “Jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goeddink.” Sarai het haar slavin toe sleg behandel, en sy het weggeloop. – GENESIS 16:6 AFR83

 • Sarai se plan:
  • Sarai was Abraham se eerste vrou.
  • Sarai kon nog nie vir Abraham `n kind baar nie.
  • Sarai het `n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad.
  • Sarai het Hagar vir Abraham as vrou gegee.
  • Abraham het by Hagar geslaap en sy het swanger geword.
  • Hagar het vir Sarai geminag toe sy uitvind dat sys wanger was.
  • Sarai het vir Hagar sleg behandel en Hagar het toe weggeloop.

Hagar loop weg:

Die Engel van die Here het vir Hagar ontmoet by ‘n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: “Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?” Toe antwoord sy: “Ek loop van my eienares Sarai af weg,” en die Engel van die Here sê vir haar: “Gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag.” – GENESIS 16:7-9 AFR83

Die belofte oor Ismael:

Verder het die Engel van die Here vir haar gesê: “Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel.” – GENESIS 16:10 AFR83

En toe sê die Engel van die Here ook nog vir haar: “Kyk, jy is swanger; jy sal ‘n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaarkry gehoor. – GENESIS 16:11 AFR83

Jou seun sal ‘n man wees so ontembaar soos ‘n wildedonkie: hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante.” – GENESIS 16:12 AFR83

 • Hagar loop weg:
  • Hagar het besluit om weg te loop as gevolg van die feit dat sys leg behandel is.
  • Die Here het egter vir haar gese om terug te gaan na Sarai toe e naan haar te onderwerp.
  • Sy moes haar kind Ismael noem.

Hagar roep die Here aan:

Hagar het toe die Naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê: “U is ‘n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat my gesien het.” Daarom word die fontein genoem Lagai-Roï-fontein. Die fontein is tussen Kades en Bered. – GENESIS 16:13-14 AFR83

Ismael word gebore:

Hagar het vir Abram ‘n seun in die wêreld gebring, en Abram het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abram was ses en tagtig toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. – GENESIS 16:15-16 AFR83

Abram was ses en tagtig toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. – GENESIS 16:16 AFR83

 • Ismael word gebore:
  • Hagar se seun is gebore.
  • Hy is Ismael genome.
  • Hy was 86toe Ismael gebore is.
  • Ismael was Abraham se eers / oudste seun gewees.

Belofte oor die geboorte van Isak:

En Abraham het vir God gesê: “As Ismael maar net in u teenwoordigheid kan bly lewe!” – GENESIS 17:18 AFR83

Maar God het vir Abraham gesê: “Nee, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom hou as ‘n blywende verbond, en ook met sy nageslag. – GENESIS 17:19 AFR83

Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kyk, Ek seën hom ook. Ek maak hom vrugbaar, en Ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar twaalf heersers stam, en Ek sal hom ‘n groot nasie laat word. – GENESIS 17:20 AFR83

Op daardie selfde dag het Abraham sy seun Ismael gevat en al die slawe wat in sy besit gebore is, en ook dié wat hy met geld gekoop het, elke lid van die manlike geslag in sy huis, en hy het hulle besny, soos God vir hom gesê het.  – GENESIS 17:23 AFR83

Abraham was nege en negentig toe hy besny is, en sy seun Ismael dertien. – GENESIS 17:24-25 AFR83

Abraham en Ismael is op presies dieselfde dag besny. – GENESIS 17:26 AFR83

Toe Sara die seun wat Hagar die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham: “Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie.” – GENESIS 21:9-10 AFR83

Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê: “Moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. – GENESIS 21:11-12 AFR83

 • Belofte wan Isak se geboorte:
  • Die Here het belowe dat Sarai vir Abraham `n seun sal baar.
  • Die Here het vir Abraham belowe dat Hy sy belofte deur die kind vervul sou word.
  • Die Here het ergter belowe dat Ismael ook geseend sou wees.
   • Hy sou vrugbaar wees.
   • Hy sou baie nakomelinge he.
   • Uit hom sou twaalf heersers / stamme kom.
   • Hy sou (ook) `n groot nasie wees.
  • Op die dag is Abraham, Ismael en alle manlike lede besny.
  • Abraham was 99 jaar en Ismael was 13 jaar.
  • Sarai het vir Abraham gese om vir Hagar en Ismale weg te jaag sodat Ismale nie saam met Isak sou erf nie.
  • God het belowe dat Abraham se nageslag sou gebore word uit Isak.

Hagar en Ismael word weggestuur:

Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en ‘n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Bersebawoestyn rondgeswerf. – GENESIS 21:14 AFR83

Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder ‘n doringbos neergesit en ‘n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as ‘n mens met ‘n pyl en boog kan skiet, want sy het gedink: ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. – GENESIS 21:15-16 AFR83

God het die kind hoor huil, en die Engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê: “Wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê, gehoor. – GENESIS 21:17 AFR83

Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom ‘n groot nasie laat word.” – GENESIS 21:18 AFR83

Toe het God haar oë oopgemaak en sy het ‘n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. – GENESIS 21:19 AFR83

God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig geword met die pyl en boog. – GENESIS 21:20 AFR83

Hy het in die Paranwoestyn gewoon, en sy ma het hom met ‘n vrou uit Egipte laat trou. – GENESIS 21:21 AFR83

 • Hagar en Ismael word weggestuur:
  • In die woestein het sy geglo dat s yen haar seun sou doodgaan van die dors.
  • God het die kind (Ismael) hoor huil.
  • God het weereens bevestig dat Ismael `n groot nasie sou word.
  • Sy het `n waterput gesien en vir Ismael water gegee.
  • God was by Ismael en hy het groot geword.
  • Hy het in die Paranwoestyn gebly.
  • Hy is met `n vrou uit Egipte getrou.

Abraham sterf:

Abraham het op hoë ouderdom gesterf. Hy het honderd vyf en sewentig jaar oud geword en was ‘n grysaard met ‘n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. – GENESIS 25:7-8 AFR83

Sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die Makpelagrot oos van Mamre op die stuk grond wat vroeër behoort het aan die Hetiet Efron seun van Sogar. – GENESIS 25:9 AFR83

Abraham het hierdie stuk grond by die Hetiete gekoop, en hy en sy vrou Sara is albei daar begrawe. – GENESIS 25:10 AFR83

Na Abraham se dood het die Here Abraham se seun Isak geseën, en Isak het by Lagai-Roï-fontein gaan woon. – GENESIS 25:11 AFR83

 • Abrham kom tot sterwe:
  • Abrham is op die ouderdom van 175 oorlede.
  • Hy is deur sy seuns Ismale en Isak begrawe.
  • Na Abraham se dood is Isak geseen.

Abraham se nageslag:

Die oudste, Ismael, se nakomelinge was Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Gadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Hulle was die seuns van Ismael. – 1 KRONIEKE 1:29-31 AFR83

Abraham was ook die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel. – 1 KRONIEKE 1:34-35 AFR83

In volgorde van hulle geboorte was Ismael se seuns: Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Gadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Die name van hierdie seuns van Ismael is ook gegee aan hulle nedersettings en blyplekke. Hulle was die twaalf leiers van hulle stamme. – GENESIS 25:13, 15-16 AFR83

Die seuns van Ketura, Abraham se byvrou: sy was die moeder van Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suag. Die seuns van Joksan was Skeba en Dedan, en die seuns van Midian was Efa, Efer, Ganok, Abida en Eldaä. Hulle het almal uit Ketura voortgekom. – 1 KRONIEKE 1:32-33 AFR83

 • Abraham:
  • Ismael – (Hagar).
   • Nebajot,
   • Kedar,
   • Adbeël,
   • Mibsam,
   • Misma,
   • Duma,
   • Massa,
   • Gadad,
   • Tema,
   • Jetur,
   • Nafis en
   • Kedma.
  • Isak – (Sarai).
   • Esau en
   • Israel.
  • Ketura – sy byvrou:
   • Simran,
   • Joksan,
    • Skeba en
    • Dedan
   • Medan,
   • Midian,
    • Efa,
    • Efer,
    • Ganok,
    • Abida en
    • Eldaä
   • Jisbak en
   • Suag.

Ismael sterf:

Ismael was honderd sewe en dertig jaar oud toe hy gesterf het en begrawe is. Sy nageslag het gewoon in die gebied van Gawila af tot by Sur, oos van Egipte in die rigting van Assur, en hulle het met al Ismael se broerskinders oorlog gemaak. – GENESIS 25:17-18 AFR83

Ismael se geaardheid en nalatenskap:

Jou seun sal ‘n man wees so ontembaar soos ‘n wildedonkie: hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante.” – GENESIS 16:12 AFR83

Ismael was honderd sewe en dertig jaar oud toe hy gesterf het en begrawe is. Sy nageslag het gewoon in die gebied van Gawila af tot by Sur, oos van Egipte in die rigting van Assur, en hulle het met al Ismael se broerskinders oorlog gemaak. – GENESIS 25:17-18 AFR83

 • Ismael se geaardheid en nalatenskap:
  • Ontembaar soos `n wildedonkie,
  • Hy sal teen almal wees,
  • Almal sal teen hom wees,
  • Hy sal in vyandskap met sy bloedverwante leef,
  • Sy nageslag het met sy broerskinders oorlog gemaak.

Esau trou met Ismael se dogters:

Daarom het Esau na Ismael toe gegaan, en by die vrouens wat hy gehad het, nog ‘n vrou gevat: Magalat dogter van Ismael, Abraham se seun. Sy was die suster van Nebajot. – GENESIS 28:9 AFR83

Esau het getrou met Kanaänitiese meisies: met Ada dogter van Elon, ‘n Hetiet, met Oholibama dogter van Ana, dogter van Sibon, ‘n Hewiet, en met Basemat dogter van Ismael en suster van Nebajot. – GENESIS 36:2-3 AFR83

By

The Rock…

Today, I want to work through a part of scripture that sometimes give the wrong impression or understanding. We need to closely look at it and fully understand it to get to the true meaning of it. So, let`s start…

Scripture we will be looking at is Matthew 16:13-18. I specificaly want to get to the “rock” refered to in verse 18 (And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it. – Matthew 16:18 NKJV) Many believe that this rock is Peter, seeing that his name means rock, but is not true. Lets look at the Scripture as see what it tells us.

When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, saying, “Who do men say that I, the Son of Man, am?” – Matthew 16:13 NKJV. Inn this verse Jesus is asking the disciples who the people say He is.

So they said, “Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.” – Matthew 16:14 NKJV. The disciples answered Him saying that some of the people thing that He is Elijah, Jeremiah or even one of the other great prophets that came before.

He said to them, “But who do you say that I am?” – Matthew 16:15 NKJV. Then Jesus asks His disciples who they think or say He is.

Simon Peter answered and said, “You are the Christ, the Son of the living God.” – Matthew 16:16 NKJV. Peter, the overachiever that he was, then answer Jesus and said that Jesus was the Christ (the One that would come and free and restore the Jews), and that He was the Son of the Living God! That is a powerful statement made by Peter. But how did Peter come to have this revealing knowledge? Who “told” him this? Jesus answers this in the next verse…

Jesus answered and said to him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but My Father who is in heaven. – Matthew 16:17 NKJV. Jesus says that no flesh and blood told him this. This was not revealed to him by any human or any human knowledge or understanding. This fact, “You are the Christ, the Son of the living God.” was reveled to him by “My Father who is in heaven“. A Godly revelation! Not human knowledge!

now we get to the crux of the matter. In the next verse Jesus makes the statement. This is the statement we want to understand.

And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it. – Matthew 16:18 NKJV. Jesus says that he is Peter. Now as was said before, Peter actually means “rock”. But now the question is: Will Jesus actually say that His church will be build on the “rock”, Peter? I don’t think so. In many places both Old and New Testament the Bible tells us that God does not share His honor with anyone! How will He then build His church on the man called Peter?

Many places the Bible tells us that Jesus is The Rock. Elsewhere it also tells us that the church is build on Him. This is part of the clue.

Lets look again at what the Scripture we just read tells us. Lets look at the statement: “on this rock“. What could this “rock” be? If it was Jesus it would surely be writen “Rock” and not “rock”.

The key to understanding lays in verse 17. This was a Godly revelation that was revealed to Peter. This revelation was that Jesus was the Son of God. And that is what this rock actually means. The church of God is build on the rock of Godly revelation that Jesus is the Son of God. And that is on what the church is and should be build. Not on any human. But only on the knowledge and understanding the Jesus is the Son of God.

So, if your understanding of what the church is build on is anything other than Jesus, your church is build on the wrong rock. Your church can not be build on your pastor, or anything ells! Only Jesus. He should be the sentre of your church. His love and truth, nothing or no-one ells…

By

Man and woman…

Apparently this month, the month of June, is “National Pride” month. I can’t and will not support this notion. My views are different than those who live and support this notion. It is forced on everyone and if you dare to differ from the viewpoint you are hailed as evil and hateful, judgmental and much worse. That fine. That is your viewpoint. I don’t agree but I respect that… 

But, afford me the same privilege… 

In this article I will explain what and how we as members of God’s Army Ministries (and other Christians) view the relationship between man and woman. To start off with it must be made clear that we believe that the Bible is the Word of God and is therefore the authority that we base our beliefs upon. 

So, let’s start at the beginning. In Genesis we read about the creation of the world. God created all things. After creating all the plants and animals God said the following:

Then God said, “Let Us (Father, Son, Holy Spirit) make man in Our image, according to Our likeness [not physical, but a spiritual personality and moral likeness]; and let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth.” Genesis 1:26 AMP

Then the following happened… 

“then the Lord God formed [that is, created the body of] man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and the man became a living being [an individual complete in body and spirit]. – Genesis 2:7 AMP

Thus man (male) were created. But, God came to the following conclusion. 

Now the Lord God said, “It is not good (beneficial) for the man to be alone; I will make him a helper [one who balances him—a counterpart who is] suitable and complementary for him.” – Genesis 2:18 AMP

Then God brought all animals before man to name them and look for a companion suitable fir him… 

And the man gave names to all the livestock, and to the birds of the air, and to every animal of the field; but for Adam there was not found a helper [that was] suitable (a companion) for him. – Genesis 2:20 AMP

But despite this process, no suitable companion was found for him. Thus, God came up with the following solution… 

So the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam; and while he slept, He took one of his ribs and closed up the flesh at that place. – Genesis 2:21 AMP

God took the rib and fashioned a female out of it… 

And the rib which the Lord God had taken from the man He made (fashioned, formed) into a woman, and He brought her and presented her to the man. – Genesis 2:22 AMP

Adam the made the following statement… 

Then Adam said, “This is now bone of my bones, And flesh of my flesh; She shall be called Woman, Because she was taken out of Man.” – Genesis 2:23 AMP

After the creation of woman, the following statement is made in the next verse… 

For this reason a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife; and they shall become one flesh. – Genesis 2:24 AMP

Now, based on this verse it is clear to me that a man will leave his parents to have a life with his wife. With his wife he will make a living. With his wife he will “become one flesh” … God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Not Eve and Evelyn. Adam and Eve. Man and wife… 

This fact is also confirmed in the following vers. 

So God created man in His own image, in the image and likeness of God He created him; male and female He created them. – Genesis 1:27 AMP

God created male and female, man and wife, Adam and Eve. This is what the Bible tells us, and this is what we believe. 

I am not going to argue with you should you not believe thr same. That is your choice and your beliefs. I will not change your mind and you will not change mine. I choose to believe Bible as the Word of God on this. I believe this and live by it. 

I am not trying to force my beliefs on you. I can’t change your mind. I can only pray that you see the truth. 

By

Wat is Christelike leierskap?

Wanneer jy aan ‘n leier dink, wat is die eerste gedagte wat jy kry? Is dit die baas wat mense vertel wat om te doen? Is dit die eienaar wat meer regte en voorregte het as almal anders? Of is dit die diktator wat ander tot sy eie voordeel manipuleer omdat hy meer krag het?

Daar is baie idees oor leierskap in die wêreld vandag, maar hoe lyk Christelike leierskap?

Negatiewe indrukke

Sommige mense het negatiewe indrukke van Christelike leierskap as gevolg van stories in die nuus oor seksuele mishandeling, finansiële skandale, of kulte wat volgelinge breinspoel.

Hierdie uitsonderlike gevalle weerspieël egter nie wat ons in die Bybel leer oor Christelike leierskap nie. Christenleiers wat hul volgelinge misbruik, vergeet die apostel Paulus se waarskuwing aan meesters om hulle dienaars regverdig te behandel: “Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is, en Hy trek niemand voor nie.” (Efesiërs 6:9)

Christus is die ideale voorbeeld

As ons wil leer wat Christelike leierskap behoort te wees, moet ons na Jesus Christus kyk.

As ons wil leer wat Christelike leierskap behoort te wees, moet ons na Jesus Christus kyk. Christus is die perfekte voorbeeld van wat Christelike leierskap behoort te wees. Watter soort leier was Jesus? Jesus was ‘n dienaar. Hy het tot voordeel van ander gewerk, en nie tot Sy eie voordeel nie.

Kort voor dat Hy weggeneem is om gekruisig te word, het Hy die voete van Sy dissipels gewas, ‘n taak wat gewoonlik aan die laagste dienaar in ‘n huishouding toegewys is. Hoekom het Hy dit gedoen?

“Julle noem My julle Leermeester en Here, en julle is reg, want Ek is dit. As Ek, wat julle Here en julle Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen.” (Johannes: 13-15)

Om ander te dien

Jesus het leer ons dat ware leiers ander dien, nie ander manipuleer om sterk te voel of voordele te kry nie. By ‘n ander geleentheid het Jesus sy dissipels na Hom toe geroep en verduidelik:

“Julle weet dat dit by die nasies so is dat die regeerders oor hulle baasspeel, en dat die groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” (Matteus 20:25-28)

Imiteer Christus

Enigeen wat Christus se voorbeeld van leierskap wil volg, moet probeer om Christus na te boots. Hy was regverdig en genadig. Hy was eerlik en onpartydig. Hy was liefdevol en heilig. En Hy het Sy volgelinge gedien. Sy uiterste daad van diens was om te sterf vir die vergifnis van die sondes van sy volk, om hulle te red van die heilige toorn van God. “Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was.“ (Romeine 5: 8).

Om op te som

Die Here Jesus offer Sy lewe vir ons, sonder dat ons die werd is. So moet elkeen wat ‘n leier is, hard werk om mense onder hulle te dien – vir hulle blydskap en vir die heerlikheid van God. As jy `n goeie leier wil wees moet jy bereid wees om ander te dien, tot hulle voordeel, nie jou eie nie…

So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.” – MATTEUS 20:28 AFR83

Volg Jesus se voorbeeld ten alle tye na…

By

The confession of a Roman soldier

Now the centurion, and those who were with him keeping guard over Jesus, when they saw the earthquake and the things that were happening, they were terribly frightened and filled with awe, and said, “Truly this was the Son of God!” Matthew 27:54 AMP

Foreign soldiers performing garrison duty in a conquered territory that hated them knew to be on their guard at all times. They also quickly became skilled in applied cruelty to break the spirit of resistance and enforce their will in the occupied territory in which they would always be outnumbered. 

The small squad of Roman soldiers on crucifixion duty that received Governor Pilate’s order on Good Friday morning were undoubtedly a tough lot. They had dealt death to others and seen their buddies killed. They carried out the terrible punishment of crucifixion in order to terrorize the local population into submission, usually posting the charges above the head of the unfortunate victim as a disincentive to any others who might contemplate similar crimes. 

The routine execution of three Jews started off normally enough. The soldiers were hardened to the screams and curses of two of the condemned. But it soon became apparent to these soldiers and their junior officer that something very unusual was happening. The calm and loving demeanor of the One in the middle stunned them. 

The darkness that came upon the entire land, as well as the earthquakes that began to rock the surrounding area as the middle one’s death approached totally changed their thinking and their world: “When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified, and exclaimed, ‘Surely he was the Son of God!’” (Matthew 27:54).

Their Lenten sermon was correct. He was. And is.

By

The true words of Pontius Pilate

Then Pilate came out again and said to them, “Look, I am bringing Him out to you so that you may know that I find no guilt in Him [no crime, no cause for an accusation].”
John 19:4 AMP


The Romans were justifiably proud of their legal system, elements of which form the backbone of Western law today. It didn’t take the Roman governor of Judea and Samaria, Pontius Pilate, very long to figure out that the bound rabbi before him had committed no crime: “Once more Pilate came out and said to the Jews gathered there, ‘Look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him’” (John 19:4). Not only was there nothing upon which to convict him, there wasn’t even enough of a case to charge and hold him.

Pilate had absolutely no way of knowing that he was uttering a powerful statement about the manner in which the almighty God was about to bring about the salvation of the world. The innocence of Jesus Christ, about which Pilate was absolutely correct, meant that Jesus completely qualified as the innocent victim, the substitute, who was at the heart of God’s Old Testament system of reconciliation.

The death of Christ, which would soon take place, would have been meaningless, a terrible and bloody miscarriage of justice, but also the terrible squandering of the life of the Son of God, if he had not lived his 33 years in complete moral perfection. Jesus Christ was innocent of any sin or crime against the laws of God or Rome, and thus his death was acceptable to God the Judge as payment for the sins of the world.
He is the Lamb of God, pure and holy.


By

Crucifixion

For the next 60 seconds, set aside whatever You’re doing and take this opportunity!

Let’s see if Satan can stop this.

At the age of 33, Jesus was condemned to death.

At the time Crucifixion was the “worst” death. Only the worst
Criminals were condemned to be crucified. Yet it was Even more dreadful for Jesus, unlike Other criminals condemned to death by Crucifixion Jesus was to be nailed to the Cross by His hands and feet.

Each nail was 6 to 8 inches long.

The nails were driven into His wrist. Not into His palms as is commonly portrayed. There’s a tendon in the wrist that extends to the shoulder. The Roman guards knew that when the nails were being hammered into the
wrist that tendon would tear and break, forcing Jesus to use His back muscles to support Himself so that He could breathe.

Both of His feet were nailed together. Thus He was forced to support Himself on the single nail that impaled His feet to the cross. Jesus could not support Himself with His legs because of the pain so He was forced to alternate between arching His back then using his legs just to continue to breathe. Imagine the struggle, the pain, the suffering, the courage.

Jesus endured this reality for over 3 hours.

Yes, over 3 hours! Can you imagine this kind of suffering? A few minutes before He died, Jesus stopped bleeding. He was simply pouring water from his wounds.

From common images we see wounds to His hands and feet and even the spear wound to His side… But do we realize His wounds were actually made in his body. A hammer driving large nails through the wrist, the feet overlapped and an even large nail hammered through the arches, then a
Roman guard piercing His side with a spear. But before the nails and the spear Jesus was whipped and beaten. The whipping was so severe that it tore the flesh from His body. The beating so horrific that His face was torn and his beard ripped from His face. The crown of thorns cut deeply into His scalp. Most men would not have survived this torture.

He had no more blood to bleed out, only water poured from His wounds. The human adult body contains about 3.5 liters (just less than a gallon) of blood.

Jesus poured all 3.5 liters of his blood; He had three nails hammered into His members; a crown of thorns on His head and, beyond that, a Roman soldier who stabbed a spear into His chest..

All these without mentioning the humiliation He suffered after carrying His own cross for almost 2 kilometres, while the crowd spat in his face and threw stones (the cross was almost 30 kg of weight, only for its higher part, where His hands were nailed).

Jesus had to endure this experience, to open the Gates of Heaven, so that you can have free access to God.

So that your sins could be “washed” away. All of them, with no exception!
Don’t ignore this situation.

JESUS CHRIST DIED FOR YOU!

He died for you! It is easy to pass jokes or foolish photos by e-mail, but when it comes to God, sometimes you feel ashamed to forward to others because you are worried of what they may think about you.

God has plans for you, show all your friends what He experienced to save you. Now think about this! May God bless your life!

60 seconds with God…

For the next 60 seconds, set aside what you’re doing and take this opportunity! Let’s see if Satan can stop this.

All you have to do is:

Simply
1. Pray for the person who comes to your mind when you read this.

2. Then, send this link to people.. I know someone has to read this.

People will
1. Pray for you and you will make that many people pray to God for other people.

2. Take a moment to appreciate the power of God in your life, for doing what pleases Him.

He said (Matthew 10:32 and 33): ” Therefore, all whoever recognizes me before others, I will recognize him too in front of my father in heaven; but the one who denies me before others, I will deny it before my father in heaven “.

By

It’s been almost a year now…It’s been almost a year now. In March 2020 the government announced that there was going to be a three week long lockdown. Since then the original three weeks turned into a year.

During the lockdown we were no longer able to visit church on Sundays. Fortunately this has changed. Last Sunday, 20 March 2021 this worked out for us and we were able to visit the West Rand Biker Church for the first time since the lockdown!

Just after 06:00 we were woken up by the alarm! But this morning it was different! I woke up with a feeling of excitement! We were on our way ri church!

At about 06:30 we were ready to roll. We were finally heading to church! Round about 07:00 we arrived at the church.

We parked the bike on our usual spot. After the usual ritual of getting out of our riding gear we headed to the building. We met up with our brothers and sisters and it felt good greeting them and looking them in the eye! This process took a bit longer than usual, to such an extent that we did not even get to have a “church coffee” and i was so looking forward to it!

The service was about to start. We went inside and got to sit in our usual spot. Then the service started. As usual, it was a great service. Just like a year ago… Nothing much changed in that department!

After the service, the greeting process also took longer than usual… But we did not mind at all! It was just great to see everyone again…

Then it was time to head back home. As we were riding home I savored every moment, not only the ride but also the first church visit in a year! It just felt great…

Christo Pelser
God’s Army Ministries: Chairman of the Board.

By

HOW GOD WANTS YOU TO READ THE BIBLE

Mike Brummel Wednesday, 17 Jul 19

As parents and children alike know, there is a world of difference between hearing and doing, as much of a difference as a clean room is from a messy one. In some instances, the command falls on “deaf ears,” while in other instances the hearing leads to obedience. James doesn’t hesitate to write about this same kind of phenomenon present in the life of the church.

But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. For he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. 25 But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing. (James 2:22-25)

Beware of Self-Deception

It’s not uncommon for someone to hold false beliefs about themselves. For example, you may work arduously to convince yourself and others that you don’t have a drinking problem even while you simultaneously begin sneaking drinks in throughout the workday. The word of God warns about the craftiness of sinful human nature when it says, “The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it?” (Jer. 17:9; Eccl. 7:29).

This duplicity can rear its ugly head when you consider your own relationship to God and his Word. Are you studying it only to be able to show others how learned you are? Are you reading it without considering that it is addressing you, the reader? Will your forgetful hearing be the same as those to whom the Lord will say on the last day, “Why do you call me ‘Lord, Lord,’ and not do what I tell you?” (Luke 6:46).

The word is speaking to you not so that you can forget about it the very next moment, like those who are “always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth,” but so that you can understand how you are to strive and exercise yourself in obedience to the Lord (2 Tim. 3:7; Luke 13:24; 1 Cor. 9:25-27). You may be able to fool others, you may be able to fool yourself, but you cannot fool the God who knows the thoughts and secrets of your heart (1 Kings 8:39; Ps. 44:21; Jer. 20:12).

The Word Given to Hear and Keep

Instead of a passive kind of hearing, James calls believers to connect hearing with doing, with concrete action. Later in the letter James reminds his audience that “faith apart from works is dead” (James 2:26). This is not to say that you merit your acceptance with God through works of righteousness, but that true and living faith, authentic faith, expresses itself through obedience and action (Gal 5:6; Eph. 2:8-10; Titus 3:5). This is because the gospel is not just food for your intellect, not just a seasoning or adornment for your life. By the power of God, the gospel brings life to your understanding, your will, your emotions, your imagination, in other words, to the totality of your being (Rom. 12:2; Eph. 4:23-24; Col. 3:10). The Bible assumes that all of who you are, body and soul, will respond to his grace through thankfulness, what Soren Kierkegaard calls “a striving born of gratitude.”[1] In his good pleasure, the unchangeable God has “brought us forth by the word of truth,” making us new creations (James 1:18).

The Spirit progressively transforms our whole person to be more like Jesus, a transformation which evidences itself through conformity to the “perfect law, the law of liberty” (Jm. 1:25; Rom. 8:29; 2 Cor. 3:18; 5:17; Jm. 1:18; 2:25). Steadfastness under trial, slowness to anger, impartiality, love of neighbor, and confession of the truth are some of the results of this hearing connected with doing (James 1:12; 1:19-20; 2:8; 3:17).

According to James, it is no contradiction for believers to, on the one hand, rest upon Christ alone for salvation while, on the other hand, exerting themselves in self-denial, submission to God, and heartfelt obedience—these actually sweetly co-exist with each other (James 4:7). In a similar way, James wants to remind you that hearing and doing, far from being distant strangers who never meet, are in fact siblings of a common household, siblings who share their lives together without a second thought.

By

6 THINGS A CHRISTIAN HUSBAND SHOULD GIVE HIS WIFE

Le Ann Trees Thursday, 26 Jan 17

Does the Bible allow a Christian husband to treat his wife any way he decides is best? Does a Christian wife have to submit to her husband at all times? The apostle Paul has the following to say to Christian husbands and wives regarding their conduct toward each other:

Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. (Eph. 5:24)

However, let each one of you love his wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. (Eph. 5:33)

The Greek word for “submit” in Ephesians 5:21–24 is hypotassó, and it refers to a wife’s “recognition of an ordered structure” in which her husband is the person to whom she should show appropriate respect “as to the Lord” (BDAG, 1042; Eph. 5:22; see also 1 Pet. 3:1–6). Similarly, the Greek word for “respect” in Ephesians 5:33 is phobētai, which means to have a profound measure of reverence/respect for someone (BDAG, 1061).

While some Christians have wrongly used these Bible verses as an excuse for husbands to mistreat their wives, the verses actually communicate the vast responsibility a husband has to care for his wife and the wife’s duty to honor her husband. In an upcoming article, we will focus on a Christian wife’s responsibilities to her husband. First, here are six things (in no particular order) every Christian husband should give his wife:

1. Love

A Christian husband should love his wife as he does himself and always protect her from all harm (Eph. 5:25–29). He should do his best to “nurture and cherish” his wife in the love of Christ as he would his own flesh and tend to her spiritual, emotional, intellectual, and physical needs (Eph. 5:29; Col. 3:19).

2. Respect

A Christian husband should always respect his wife. When Paul tells wives to submit to their husbands in Ephesians 5:24, he does not mean that wives must endure abuse, neglect, or mistreatment of any kind by their husbands. Rather, Paul is reminding the church that a wife is under the leadership of her husband (Eph. 5:23). A Christian husband must always show his wife honor, both publicly and privately, and protect her dignity and reputation from any and all slander (1 Pet. 3:7).

3. Spiritual Leadership

A Christian husband should provide his wife with spiritual leadership. Even though his wife may be well equipped in biblical doctrine and application and spend a considerable amount of time instructing their children in the faith, a husband must be diligent to oversee and guide the spiritual training of his family (Eph. 6:4).

4. Attention

A Christian husband should be attentive to his wife. He should always do his best to set aside a substantial amount of time to be with his wife, enjoy her company, and seek to understand her better. In doing so, a Christian husband and his wife can grow closer to each other and build a stronger marriage that honors God in all (Prov. 5:18–19; Eph. 5:31).

5. Devotion

A Christian husband should always be faithful to his wife. Even when times are difficult due to financial, emotional, or physical challenges, a husband’s personal happiness must always be subordinated to sacrificially loving his wife “as Christ loved the church and gave Himself up for her” (Eph. 5:25; see also 1 Cor. 7:1–5). In doing so, he honors not only his wife but also his Lord.

6. Enjoyment

A Christian husband should enjoy his wife. She is a precious gift from God given to comfort, support, encourage, and love her husband (Prov. 18:22; 31:10–12; 1 Pet. 3:1). The more a husband values, cherishes, and nurtures his wife, the more she will reflect God’s love as his radiant bride.