Ismael: seun van Abraham, broer van Isak

Die seuns van Abraham was Isak en Ismael. – 1 KRONIEKE 1:28 AFR83

 • Abraham het twee seuns gehad:
  • Isak
  • Ismael

Sarai se plan:

Sarai het nog nie vir haar man Abram ‘n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het ‘n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. – GENESIS 16:1 AFR83

Toe sê Sarai vir Abram: “Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy ‘n kind in die wêreld wat my eie kan word.” En Abram het saamgestem met sy vrou. – GENESIS 16:2 AFR83

Abram was al tien jaar in Kanaän toe Sarai, die vrou van Abram, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar (Hagar) man Abram as vrou gegee het. – GENESIS 16:3 AFR83

Hy (Abram) het by Hagar gaan slaap, en sy (Hagar) het swanger geword. Toe sy agterkom sy is swanger, het sy haar eienares (Sarai) geminag. – GENESIS 16:4 AFR83

Toe sê Sarai vir Abram: “Jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee om met haar gemeenskap te hê, en noudat sy agterkom sy is swanger, minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys.” – GENESIS 16:5 AFR83

Maar Abram sê vir Sarai: “Jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goeddink.” Sarai het haar slavin toe sleg behandel, en sy het weggeloop. – GENESIS 16:6 AFR83

 • Sarai se plan:
  • Sarai was Abraham se eerste vrou.
  • Sarai kon nog nie vir Abraham `n kind baar nie.
  • Sarai het `n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad.
  • Sarai het Hagar vir Abraham as vrou gegee.
  • Abraham het by Hagar geslaap en sy het swanger geword.
  • Hagar het vir Sarai geminag toe sy uitvind dat sys wanger was.
  • Sarai het vir Hagar sleg behandel en Hagar het toe weggeloop.

Hagar loop weg:

Die Engel van die Here het vir Hagar ontmoet by ‘n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sur toe, en vir haar gevra: “Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen?” Toe antwoord sy: “Ek loop van my eienares Sarai af weg,” en die Engel van die Here sê vir haar: “Gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag.” – GENESIS 16:7-9 AFR83

Die belofte oor Ismael:

Verder het die Engel van die Here vir haar gesê: “Ek sal jou nageslag so baie maak dat hulle te veel sal wees om te tel.” – GENESIS 16:10 AFR83

En toe sê die Engel van die Here ook nog vir haar: “Kyk, jy is swanger; jy sal ‘n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem, want die Here het van jou swaarkry gehoor. – GENESIS 16:11 AFR83

Jou seun sal ‘n man wees so ontembaar soos ‘n wildedonkie: hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante.” – GENESIS 16:12 AFR83

 • Hagar loop weg:
  • Hagar het besluit om weg te loop as gevolg van die feit dat sys leg behandel is.
  • Die Here het egter vir haar gese om terug te gaan na Sarai toe e naan haar te onderwerp.
  • Sy moes haar kind Ismael noem.

Hagar roep die Here aan:

Hagar het toe die Naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê: “U is ‘n God wat my sien, hier het ek Hom gesien wat my gesien het.” Daarom word die fontein genoem Lagai-Roï-fontein. Die fontein is tussen Kades en Bered. – GENESIS 16:13-14 AFR83

Ismael word gebore:

Hagar het vir Abram ‘n seun in die wêreld gebring, en Abram het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abram was ses en tagtig toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. – GENESIS 16:15-16 AFR83

Abram was ses en tagtig toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. – GENESIS 16:16 AFR83

 • Ismael word gebore:
  • Hagar se seun is gebore.
  • Hy is Ismael genome.
  • Hy was 86toe Ismael gebore is.
  • Ismael was Abraham se eers / oudste seun gewees.

Belofte oor die geboorte van Isak:

En Abraham het vir God gesê: “As Ismael maar net in u teenwoordigheid kan bly lewe!” – GENESIS 17:18 AFR83

Maar God het vir Abraham gesê: “Nee, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Isak noem. Ek sal my verbond met hom hou as ‘n blywende verbond, en ook met sy nageslag. – GENESIS 17:19 AFR83

Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kyk, Ek seën hom ook. Ek maak hom vrugbaar, en Ek sal sy nakomelinge baie maak. Uit hom sal daar twaalf heersers stam, en Ek sal hom ‘n groot nasie laat word. – GENESIS 17:20 AFR83

Op daardie selfde dag het Abraham sy seun Ismael gevat en al die slawe wat in sy besit gebore is, en ook dié wat hy met geld gekoop het, elke lid van die manlike geslag in sy huis, en hy het hulle besny, soos God vir hom gesê het.  – GENESIS 17:23 AFR83

Abraham was nege en negentig toe hy besny is, en sy seun Ismael dertien. – GENESIS 17:24-25 AFR83

Abraham en Ismael is op presies dieselfde dag besny. – GENESIS 17:26 AFR83

Toe Sara die seun wat Hagar die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het, sien lag, sê sy vir Abraham: “Jaag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isak erf nie.” – GENESIS 21:9-10 AFR83

Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het, maar God het vir Abraham gesê: “Moenie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sara vir jou sê, want uit Isak sal jou nageslag gebore word. – GENESIS 21:11-12 AFR83

 • Belofte wan Isak se geboorte:
  • Die Here het belowe dat Sarai vir Abraham `n seun sal baar.
  • Die Here het vir Abraham belowe dat Hy sy belofte deur die kind vervul sou word.
  • Die Here het ergter belowe dat Ismael ook geseend sou wees.
   • Hy sou vrugbaar wees.
   • Hy sou baie nakomelinge he.
   • Uit hom sou twaalf heersers / stamme kom.
   • Hy sou (ook) `n groot nasie wees.
  • Op die dag is Abraham, Ismael en alle manlike lede besny.
  • Abraham was 99 jaar en Ismael was 13 jaar.
  • Sarai het vir Abraham gese om vir Hagar en Ismale weg te jaag sodat Ismale nie saam met Isak sou erf nie.
  • God het belowe dat Abraham se nageslag sou gebore word uit Isak.

Hagar en Ismael word weggestuur:

Vroeg die volgende môre het Abraham kos gevat en ‘n velsak water en dit vir Hagar gegee. Hy het dit saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in die Bersebawoestyn rondgeswerf. – GENESIS 21:14 AFR83

Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder ‘n doringbos neergesit en ‘n entjie daarvandaan gaan sit, omtrent so ver as ‘n mens met ‘n pyl en boog kan skiet, want sy het gedink: ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. – GENESIS 21:15-16 AFR83

God het die kind hoor huil, en die Engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê: “Wat is dit, Hagar? Moenie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê, gehoor. – GENESIS 21:17 AFR83

Staan op, tel die kind op en troos hom, want Ek sal hom ‘n groot nasie laat word.” – GENESIS 21:18 AFR83

Toe het God haar oë oopgemaak en sy het ‘n put met water gesien. Sy het die velsak vol water gaan maak en vir die kind water gegee. – GENESIS 21:19 AFR83

God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestyn gewoon en het handig geword met die pyl en boog. – GENESIS 21:20 AFR83

Hy het in die Paranwoestyn gewoon, en sy ma het hom met ‘n vrou uit Egipte laat trou. – GENESIS 21:21 AFR83

 • Hagar en Ismael word weggestuur:
  • In die woestein het sy geglo dat s yen haar seun sou doodgaan van die dors.
  • God het die kind (Ismael) hoor huil.
  • God het weereens bevestig dat Ismael `n groot nasie sou word.
  • Sy het `n waterput gesien en vir Ismael water gegee.
  • God was by Ismael en hy het groot geword.
  • Hy het in die Paranwoestyn gebly.
  • Hy is met `n vrou uit Egipte getrou.

Abraham sterf:

Abraham het op hoë ouderdom gesterf. Hy het honderd vyf en sewentig jaar oud geword en was ‘n grysaard met ‘n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. – GENESIS 25:7-8 AFR83

Sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die Makpelagrot oos van Mamre op die stuk grond wat vroeër behoort het aan die Hetiet Efron seun van Sogar. – GENESIS 25:9 AFR83

Abraham het hierdie stuk grond by die Hetiete gekoop, en hy en sy vrou Sara is albei daar begrawe. – GENESIS 25:10 AFR83

Na Abraham se dood het die Here Abraham se seun Isak geseën, en Isak het by Lagai-Roï-fontein gaan woon. – GENESIS 25:11 AFR83

 • Abrham kom tot sterwe:
  • Abrham is op die ouderdom van 175 oorlede.
  • Hy is deur sy seuns Ismale en Isak begrawe.
  • Na Abraham se dood is Isak geseen.

Abraham se nageslag:

Die oudste, Ismael, se nakomelinge was Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Gadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Hulle was die seuns van Ismael. – 1 KRONIEKE 1:29-31 AFR83

Abraham was ook die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel. – 1 KRONIEKE 1:34-35 AFR83

In volgorde van hulle geboorte was Ismael se seuns: Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Gadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedma. Die name van hierdie seuns van Ismael is ook gegee aan hulle nedersettings en blyplekke. Hulle was die twaalf leiers van hulle stamme. – GENESIS 25:13, 15-16 AFR83

Die seuns van Ketura, Abraham se byvrou: sy was die moeder van Simran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suag. Die seuns van Joksan was Skeba en Dedan, en die seuns van Midian was Efa, Efer, Ganok, Abida en Eldaä. Hulle het almal uit Ketura voortgekom. – 1 KRONIEKE 1:32-33 AFR83

 • Abraham:
  • Ismael – (Hagar).
   • Nebajot,
   • Kedar,
   • Adbeël,
   • Mibsam,
   • Misma,
   • Duma,
   • Massa,
   • Gadad,
   • Tema,
   • Jetur,
   • Nafis en
   • Kedma.
  • Isak – (Sarai).
   • Esau en
   • Israel.
  • Ketura – sy byvrou:
   • Simran,
   • Joksan,
    • Skeba en
    • Dedan
   • Medan,
   • Midian,
    • Efa,
    • Efer,
    • Ganok,
    • Abida en
    • Eldaä
   • Jisbak en
   • Suag.

Ismael sterf:

Ismael was honderd sewe en dertig jaar oud toe hy gesterf het en begrawe is. Sy nageslag het gewoon in die gebied van Gawila af tot by Sur, oos van Egipte in die rigting van Assur, en hulle het met al Ismael se broerskinders oorlog gemaak. – GENESIS 25:17-18 AFR83

Ismael se geaardheid en nalatenskap:

Jou seun sal ‘n man wees so ontembaar soos ‘n wildedonkie: hy sal teen almal wees, en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante.” – GENESIS 16:12 AFR83

Ismael was honderd sewe en dertig jaar oud toe hy gesterf het en begrawe is. Sy nageslag het gewoon in die gebied van Gawila af tot by Sur, oos van Egipte in die rigting van Assur, en hulle het met al Ismael se broerskinders oorlog gemaak. – GENESIS 25:17-18 AFR83

 • Ismael se geaardheid en nalatenskap:
  • Ontembaar soos `n wildedonkie,
  • Hy sal teen almal wees,
  • Almal sal teen hom wees,
  • Hy sal in vyandskap met sy bloedverwante leef,
  • Sy nageslag het met sy broerskinders oorlog gemaak.

Esau trou met Ismael se dogters:

Daarom het Esau na Ismael toe gegaan, en by die vrouens wat hy gehad het, nog ‘n vrou gevat: Magalat dogter van Ismael, Abraham se seun. Sy was die suster van Nebajot. – GENESIS 28:9 AFR83

Esau het getrou met Kanaänitiese meisies: met Ada dogter van Elon, ‘n Hetiet, met Oholibama dogter van Ana, dogter van Sibon, ‘n Hewiet, en met Basemat dogter van Ismael en suster van Nebajot. – GENESIS 36:2-3 AFR83