Op wie vertrou jy in die tye van onsekerheid?

Die dag as ek bang word, vertrou ek net op U. – PSALMS 56:4 AFR83

Op die oomblik beleef ons tye wat vir omtrent almal absoluut vreemd en onbekend is. Met die aanslag van die Covid 19 virus is mense besig om kop te verloor. Mense raak paniekerig! Mense begin moedeloos raak oor wat voorlê en vrees is besig om deel van ons daaglikse bestaan te raak…

Mense is besig om hulle vertroue op allerande dinge, instansies, groepe en persone te plaas. Hand reiniger, Wêreld Gesondheids Organisasie, regerings ens. Daar is niks verkeerd om na die raad van die mense te luister en jou hande te was (wat jy in elke geval moet doen) en hand reinigers te gebruik nie. maar dis nie waar jou hoop en vertroue moet lê nie!

Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer. – PSALMS 33:20 AFR83

Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. – PSALMS 37:3 AFR83

Dit is egter niks nuut nie. In die Bybel word on sook gewaarsku dat ons nie op die verkeerde dinge moet vertrou nie…

‘n Mens moenie vertrou op wat niks is nie. Dit bring hom nêrens nie, in ruil daarvoor kry hy ook niks nie. – JOB 15:31 AFR83

Julle vertrou op leuens wat julle niks gaan baat nie. – JEREMIA 7:8 AFR83

Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons vertrou op die Naam van die Here ons God. – PSALMS 20:8 AFR83

Om by die Here te skuil, is beter as om op mense te vertrou. – PSALMS 118:8 AFR83

Om by die Here te skuil, is beter as om op hoë mense te vertrou. – PSALMS 118:9 AFR83

Moenie op magtiges vertrou nie, nie op ‘n mens nie; hy kan jou nie red nie. – PSALMS 146:3 AFR83

Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staatmaak nie. – SPREUKE 3:5 AFR83

Wie op homself vertrou, is ‘n dwaas; wie hom deur wysheid laat lei, is veilig. – SPREUKE 28:26 AFR83

Daar is verskeie verse in die Bybel wat vir ons leiding gee in die verband…

God is my redder; Ek vertrou op Hom, ek is nie meer bang nie. Die Here my God is my krag en my beskerming; Hy is my redder.” – JESAJA 12:2 AFR83

Vertrou altyd op die Here, want die Here God is ‘n veilige toevlug. – JESAJA 26:4 AFR83

Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou. – JESAJA 30:18 AFR83

Wie van julle dien die Here en luister na sy dienaar? Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op sy God steun. – JESAJA 50:10 AFR83

Maar ek sal vertrou op die Here, ek sal wag vir die God wat my red. My God sal my gebed verhoor. – MIGA 7:7 AFR83

Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here! – PSALMS 27:14 AFR83

Maar ek vertrou op U, Here, ek sê: U is my God. – PSALMS 31:15 AFR83

Ons vertrou op die Here: Hy is ons hulp en ons beskermer. – PSALMS 33:20 AFR83

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. – PSALMS 37:5 AFR83

Ek vertrou op U, Here, U sal antwoord, Here my God. – PSALMS 38:16 AFR83

Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer vir Hom ‘n loflied sing. Hy is my helper – PSALMS 42:6 AFR83

Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. – PSALMS 62:6 AFR83

Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ‘n toevlug. Sela – PSALMS 62:9 AFR83

Here, Almagtige, dit gaan goed met die mens wat op U vertrou! – PSALMS 84:13 AFR83

Beskerm my, want ek is u troue dienaar, red my, want U is my God, op U vertrou ek. – PSALMS 86:2 AFR83

Hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.” – PSALMS 91:2 AFR83

Israel (die volk Israel, maar ook die nuwe verbonds volk van die Here), vertrou op die Here! Hy help en beskerm jou. – PSALMS 115:9 AFR83

Huis van Aäron, vertrou op die Here! Hy help en beskerm jou. – PSALMS 115:10 AFR83

‘n Pelgrimslied. Dié wat op die Here vertrou, is soos Sionsberg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. – PSALMS 125:1 AFR83

Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op Hom, ek wag op die vervulling van sy woord. – PSALMS 130:5 AFR83

Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet; wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. – SPREUKE 16:20 AFR83

Ek onderrig juis vir jóú vandag sodat jy op die Here kan vertrou. – SPREUKE 22:19 AFR83

Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou. – 2 KORINTIËRS 3:4 AFR83

Ons het die ware besnydenis, óns wat God deur sy Gees dien, óns wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. – FILIPPENSE 3:3 AFR83

Maar om op die Here te vertrou is nie net `n “spaarwiel” of kruk op te leun in uur van nood nie. nee, daar is sekere “terme en voorwaardes” by betrokke. Jy moet ten alle tye die Woord van God gehoorsaam, dit glo en uit lewe.

Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here, laat dié wat vra na u wil, nie in die steek nie. – PSALMS 9:11 AFR83

Dit is die Here wat sorg vir dié wat Hom eer, vir dié wat op sy mag vertrou – PSALMS 33:18 AFR83

Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. – PSALMS 37:3 AFR83

Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ‘n toevlug. Sela – PSALMS 62:9 AFR83

So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat Hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het – PSALMS 78:7 AFR83

Beskerm my, want ek is u troue dienaar, red my, want U is my God, op U vertrou ek. – PSALMS 86:2 AFR83

Julle wat die Here dien, vertrou op die Here! Hy help en beskerm julle. – PSALMS 115:11 AFR83

Ek smag na u redding, ek vertrou op u woord. – PSALMS 119:81 AFR83

Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat teregwys nie, hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie. – SEFANJA 3:2 AFR83

Wie ag gee op die woorde van die Here, sal voorspoed geniet; wie op die Here vertrou, met hom gaan dit goed. – SPREUKE 16:20 AFR83

Maar hulle wou nie luister nie; hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvaders wat ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. – 2 KONINGS 17:14 AFR83

Die vertroue is egter nie net `n blinde vertroue nie…

Reg deur die Bybel is daar talle voorbeelde wat bewys dat die wat op die Here ons God vertrou nie beskaam sal staan nie. selfs in ons eie lewens, beslis in my lewe, is daar bewys daarvan. Helemal teveel om hier op te noem…

Die Here het vir Moses gesê: “Hoe lank sal hierdie volk my almag bly onderskat? Hoe lank sal hulle weier om op My te vertrou ten spyte van al die wonders wat Ek onder hulle gedoen het? – NUMERI 14:11 AFR83

Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here, laat dié wat vra na u wil, nie in die steek nie. – PSALMS 9:11 AFR83

Op U het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en U het hulle gered. – PSALMS 22:5 AFR83

Hulle het na U om hulp geroep en hulle is bevry; op U het hulle vertrou en hulle is nie beskaam nie. – PSALMS 22:6 AFR83

So sal hulle dan op God vertrou en nie vergeet wat Hy gedoen het nie, maar gehoorsaam wees aan wat Hy beveel het – PSALMS 78:7 AFR83

God het my en jou al in die verlede gered en bygestaan. Daarom kan ons verseker weet dat Hy dit weer sal doen!

Maar, kom ek vertel jou `n ding! Daar gaan baie wees wat met jou sal spot en jou gaan uitlag omdat jy jou vertroue in die Here plaas. Selfs daarteen word in in die Bybel gewaarsku en is daar voorbeelde van!

Omdat ek op U vertrou, word ek beledig en verkleineer. – PSALMS 69:8 AFR83

Hy (Jesus) het op God vertrou; laat God hom nou red as Hy dan behae in hom het. Hy het immers gesê hy is die Seun van God!” – MATTEUS 27:43 AFR83

As die Skrifgeleerdes dan met Jesus self gespot het, waarom sal die wêreld nie met jou en my spot nie?

Nou kom die vraag op: beteken dit dat indien ek op die Here vertrou dat alles “sonskyn en rose” gaan wees? Beteken dit dat ek nie gaan swaar kry of siek word nie?

Tog is die Here gretig om julle genadig te wees en wil Hy Hom oor julle ontferm: Die Here is ‘n God wat reg laat geskied, en dit gaan goed met elkeen wat op Hom vertrou. – JESAJA 30:18 AFR83

Die waarheid en realiteite van die saak is dat dit nie net goed met jou sal gaan nie! swaarkry rn beproewinge sal daar sonder twyfel wees. Die verskil is da tons ten volle op die Here moet vertrou, dit sluit sy wil en sy plan in. al swaarkry en beproewinge ons oorval bly on s op die Here vertrou. Ons sal nog sy wil en sy plan vertrou. Ons sal nogs y lof besing! Ek haal die volgende vers aan wat die gedagte opsom…

Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder. – HABAKUK 3:17-18 AFR83

Hiermee sluit ek af…

maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. – JESAJA 40:31 AFR83

Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. – PSALMS 62:6 AFR83

Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here. – PSALMS 112:7 AFR83

Maar nou vertrou ek julle aan God toe en aan die woord van sy genade. Die woord is magtig om julle op te bou en julle in die seëninge te laat deel wat Hy aan al die gelowiges as erfdeel belowe het. – HANDELINGE 20:32 AFR83

Daarom, hou moed, manne! Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos Hy vir my gesê het. – HANDELINGE 27:25 AFR83

Trouens, dit het vir ons gevoel asof die doodvonnis klaar oor ons uitgespreek is. Maar dit het gebeur, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dooies opwek tot die lewe. – 2 KORINTIËRS 1:9 AFR83

In alle omstandighede moet jy op die Here bly vertrou.

Gebed:

Here, help ons om slegs op U te vertrou in alle omstandighede. Die wêreld en alles wat daarin is kano ns nie red nie, slegs U kan. Ons plaas on vertroue daarom onvoorwaardelik in U en U volmaakte raadsplan. Dankie Here vir U beskerming in hierdie moielike en donker tye. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Redder, Beskermer, Geneesheer en Saligmaker, Jesus Christus! Amen.