Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Paulus se gebed – Effesiers 1:15-23

1. Waarvan het Paulus gehoor van die gemeente in Effese?
Hy het gehoor van die gemeente se geloof. Hulle geloof in Jesus en die liefde vie mede gelowiges.
a. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, – EFESIËRS 1:15 AFR83
i. omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. – KOLOSSENSE 1:4 AFR83

2. Waneer dink Paulus (spesefiek) aan die gemeente?
Hy dink spesefiek aan die geneemte in sy gebede.
a. hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, – EFESIËRS 1:16 AFR83
i. God, wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy Seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. – ROMEINE 1:9 AFR83

3. Waarvoor bid Paulus vir die gemeente?
Hy bid vi wysheid vir die gemeente. Hy bid dat God Homself aan die gemeente openbaar. Dat die gemeente God werklik sal leer ken. Dat die gemeente God se wil sal leer ken.
a. bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. – EFESIËRS 1:17 AFR83
i. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, – KOLOSSENSE 1:9 AFR83

4. Wat bid Paulus nog vir die gemeente?
Dat hulle geestesoe sal vehelder, met ander woorde dat dit sal oopgaan. Verder ook dat hulle sal weet watter hoop sy roeping inhou. Dat die gemeente van die duiternis na die lig sal beweeg. Dat hulle hulle van die Satan na God bekeer. Dt hulled eel van God se volk sal word.

5. Volgens Eff 2:12 (v), in watter toestand was ons voor ons verlig is en ons Christus gered is?
Ons was ver van God af. Ons was nie deel van die volk van God of die verbond wat Hy met sy volk gehad het. Ons was sonder hoop, maar die ergste van alles, ons was sonder God self!

6. Volgend Mark 12:30 (vi), Hoe moet ons die Here nou lief hê?
Ons moet God lief hê me ons hele hart, hele siel en met ons hele verstand. En met al jou krag. Dit will sê ons moet God lief hê met alles wat ons het. Totaal en al. volledig en sonder voorbehoud.
a. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, – EFESIËRS 1:18 AFR83
i. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in My te glo, sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God.’ – HANDELINGE 26:18 AFR83
ii. God wat gesê het: “Laat daar lig skyn uit die duisternis,” het ook in ons harte ‘n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. – 2 KORINTIËRS 4:6 AFR83
iii. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulleself kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle Hom in die openbaar tot ‘n bespotting. – HEBREËRS 6:4-6 AFR83
iv. In dié tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. – EFESIËRS 2:12 AFR83
v. Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag.’ – MARKUS 12:30 AFR83

7. Van watter “krag” word gepraat in die vers?
Daar word gepraat van die krag van God self. Dit is die krag wat ook ons verlosser Here Jesus uit die dood opgewek het.

8. Wat is die gevolg van die “krag” volgens 1 Tim 6:16?
Die krag bring onsterflikheid vir ons!

9. In wie werk die krag volgens Kol 1:29? In wie werk die krag nog?
Die krag werk in Paulis, maar nie net in Paulus nie, maar in elke gelowige. Die krag werk vandag nog in ons. Die krag werk in jou en in my!
a. en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag – EFESIËRS 1:19 AFR83
i. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het. – KOLOSSENSE 2:12 AFR83
ii. Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige mag! Amen. – 1 TIMOTEUS 6:16 AFR83
iii. Daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat Hy gee en wat kragtig in my werk. – KOLOSSENSE 1:29 AFR83

10. Jesus is uit die dood opgewek! Waar is Hy nou en waarom is Hy daar?
Na sy dood is Jesus uit die dood opgewek. Soo sons beleidenis skrifte sê het Hy opgevaar na die hemel waar Hy sit aan die regterhand van God. Hy is daar sodat sy vyande aan Hom onderwerp kan word.
a. wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: – EFESIËRS 1:20 AFR83
i. Maar God het Hom van die smarte van die dood verlos en Hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om Hom gevange te hou. – HANDELINGE 2:24 AFR83
ii. Van Dawid. ‘n Psalm. Die Here het vir my heer die koning gesê: “Kom sit aan my regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp.” – PSALMS 110:1 AFR83

11. Wie is die heerser waarvan gepraat word?
Die Heerser waarvan hier gepraat word is Jesus Christus, ons Enigste Verlosser en Saligmaker. Ons Here!

12. Volgend Rom 8:38-39, wat kan ons van die liefde van God, naamlik Jesus, skei?
In die verse word verskeie moonlikhede genome van dinge wat ons moontlik van God sal kan skei, maar die feit is dat absoluut niks ons kan skei van God nie! Net mooi niks!
a. hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. – EFESIËRS 1:21 AFR83
i. Vir ons is ‘n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. – JESAJA 9:5-6 AFR83
ii. Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal Hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en Hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie.” – LUKAS 1:32-33 AFR83
iii. Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader. – FILIPPENSE 2:9-11 AFR83
iv. Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. – ROMEINE 8:38-39 AFR83

13. Wat word alles aan Jesus onderwerp?
Alles word aan Jesus onderwerp. In die eerste plek word die kerk, alle Christine, aan Hom onderwerp. Maar nog meer as dit, al sy vyande word ook aan Hom onderwerp.

14. Op aarde is die mens God se verteenwoordiger. Volgens Heb 2:6-8 is “alles aan hom (die mens/mensdom) onderwer”. Wat beteken dit? (Verwys na die Koninkryk van God)
In Mattues 6:10 staan daar dat God se koninkry moet kom. Wat is die koninkry dan? Dit is om die wil van God op aarde te laat geskied. Dit moet op aarde geskeid net soos wat dit in die hemel gebeur. In Matteus 6:33 word ons bevel om eers die koninkryk, die wil van God te soek. Met ander woorde, ons moet die koningkryk van God op aarde soek en vestig deur die wil van God te soek en te doen.
a. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. – EFESIËRS 1:22 AFR83
i. Van Dawid. ‘n Psalm. Die Here het vir my heer die koning gesê: “Kom sit aan my regterhand, en Ek sal jou vyande aan jou onderwerp.” – PSALMS 110:1 AFR83
ii. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. – MATTEUS 28:18 AFR83
iii. Daar staan immers geskrywe: “Alles het Hy aan Hom onderwerp.” Maar as die Skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan Hom onderwerp het, uitgesonder is. – 1 KORINTIËRS 15:27 AFR83
iv. U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon, – PSALMS 8:6 AFR83
v. Inteendeel, iemand het êrens getuig en gesê: “Wat is ‘n mens dat U aan hom dink, ‘n mensekind dat U na hom omsien? U het hom ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak; U het hom met heerlikheid en eer gekroon; U het alles aan hom onderwerp.” By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog nie dat alle dinge reeds aan die mens onderwerp is nie. – HEBREËRS 2:6-8 AFR83

15. Wie is die liggam van God?
Die kerk is die liggam van God. Maar hier praat ons nie van die gebou nie, maar die ligaam van Jesus Christus. Met ander woorde dit sluit elke lidmaat, elke Christen in.
a. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. – EFESIËRS 1:23 AFR83
i. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. – ROMEINE 12:5 AFR83
ii. In Hom is die volle wese van God beliggaam, – KOLOSSENSE 2:9 AFR83

Om op te som. Die krag van God is vandag nog aan die werk in die ligaam van Jesus Christus. Dis die selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. Die krag is vir ons gegee om die koninkryk van God hier op die aarde te vestig. Die manier hoe ons die koninkryk hier op aarde moet vestig is om die wil van God te soek end it dan hier op aarde uit te leef. Ons moet ons hele lewe wy aan God e naan die uitleef van sy wil. Ons moet onsself totaal en al oorgee aan God en sy perfekte wil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *