Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Effesiers 1:3-14 – Lof aan God vir sy genade

In die artiekel gaan ons kyk na Effesiers 1:3-14. Ons gaan ook na ander teksverse verwys om beter te verstaan waaroor die verse gaan.

Kom ons begin…

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. EFESIËRS 1:3 AFR83

Ons lees ook…

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. 2 KORINTIËRS 1:3 AFR83

Waarvoor moet ons dankbaar wees volgens die twee verse?
• God die Vader het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Heilige Gees.
• God ontverm Hom oor on.
• God gee ons in elke omstandigheid moed!

Kom ons lees verder…

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. EFESIËRS 1:4 AFR83

Ons lees ook…

Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. 2 TESSALONISENSE 2:13 AFR83

En dan ook…

“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, MATTEUS 25:34 AFR83

Deur wie en waneer is ons uitverkies?
• God het ons uitverkies.
• Voordat die wêreld gekep was.
• Let weld at dit God is wat on suit genade uitverkies het.

Ko mons lees verder…

In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. EFESIËRS 1:5 AFR83

In die volgende vers lees ons basies dieselfde gedagte.

Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. ROMEINE 8:29 AFR83

En so ook in diee volgende vers…

Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik. ROMEINE 8:30 AFR83

Op Grond waanvan is ons uitverkies?
• Op grond van God se liefde en genade!

Waarvoor is ons bestem en uitverkies?
• Ons is bestem om Sy kinders te wees!
• Ons is verder dan ook bestem on gelykvormig aan die beel van Sy Seun, Jesus Christus, te wees of te word.

Net so voet nota hier: Ons sal welaswaar nooit volkome daarin slaag om soos Jesus te kan wees nie, maar ons moet daarna streef om so na as moontlik aan Sy beeld te kom.

Kom ons kyk n avers 6…

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. EFESIËRS 1:6 AFR83

Wat se die volgende vers vir ons?

Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” LUKAS 1:28 AFR83

Wat moet ons doen om God se genade te verdien?
• Ons kan absoluut niks doen om die genade van God te verdien nie! Genade word nie verdien nie maar word gegee deur die “sterker” partei.
• Dit is `n absolute genade gawe van God wat vrylik aan ons beskikbaar gestel is.
• Dit is `n geskenk van God.

In vers 7 lees ons die volgende…

Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, EFESIËRS 1:7 AFR83

Ons lees ook in die volgende paar verse…

Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. KOLOSSENSE 1:14 AFR83

maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. ROMEINE 3:24 AFR83

Op grond waarvan is ons sondes vergewe?
• Ons verlossing is deur die bloed van Jesus Christus!
• Ons oortreedings word vergewe kragtens die ryke genade van God!
• Deur die Senun, end it wat Hy vir ons gedoen het, ontvang ons vergifnes van sonde.
• Ons verdien nie die vergifnes nie (Rom 3:24).
• Ons word op grond van God se genade vrygespreek…

Ons lees verder…

wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. EFESIËRS 1:8 AFR83

en ook…

Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak EFESIËRS 1:9 AFR83

Hoe weet ons wat God se wil is?
• Kragtens God se besluit en voorneme word sy wil aan ons bekend gemaak.
• Ons kom sy wilt e wete deur die Bybel te lees en te bestudeer…

Ons lees vers 10…

en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. EFESIËRS 1:10 AFR83

as ook…

Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. EFESIËRS 1:22-23 AFR83

Wie of wat is die kerk?
• Die kerk is noe die geboue waar ons bymekaar kom nie.
• Nee, ons, die Christine, is die kerk!

Onder wie se beheer word die kerk op aarde geplaas?
• Die kerk word onder die die beheer van Jesus Christus geplaas.
• Ons moet kennis neem dat dit God die Vader is wat die kerk onder Jesus se beheer geplaas het.

Hoekom?
• Jesus is bo alles en almal verhef!
• Die kerk is die liggaam van Jesus hier op die aarde.
• Dit maak dus net sin day Jesus self as die Hoof van die kerk aangestel word.

In vers 11 lees ons die volgende…

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. EFESIËRS 1:11 AFR83

Ons verwys ook na die volgende vers…

Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. EFESIËRS 1:14 AFR83

Deur Christus het ons deel geword van God se volk. Watter voordeel hou dit in vir ons?
• Ons behoor nou aan God!
• Ons word volkome verlos.

Ons lees verder…

Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. EFESIËRS 1:12 AFR83

As ook…

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. EFESIËRS 1:6 AFR83

In wie stel jy jou hoop? Dit is `n vraag wat net jy self sal kan beantwoord. Die Bybel is egter baie duidelik hieroor… Stel jou hoop op Christus!

Waarom moet ons God loof en prys?
• Vir sy grootheid!
• Vir sy wonderlike genade!

Ons lees vers 13…

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. EFESIËRS 1:13 AFR83

En dan Joh 6:27…

Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.” JOHANNES 6:27 AFR83

Wat het ons alles van God ontvang?
• Ons het deel geword van God se volk.
• Die waarheid is aan ons verkondig.
• Ons het verlossing ontvang.
• Ons het to geloof gekom.
• Ons het die Heilige Gees ontvang.
• Ons is God se eiendom! Wat `n voorreg!
• Ons het die Ewige Lewe ontvang!

Ons lees verder…

Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. EFESIËRS 1:14 AFR83

As ook…

ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. 2 KORINTIËRS 1:22 AFR83

Wat is die waarborg van al die dinge as ook die dinge wat ons nog sal ontvang?
• Die Heilige Gees is die waarborg van al hierdie dinge.
• Die dinge wat ons reeds ontvang het…
• As ook van al die dinge at God nog belowe het.
• Ons as sy eiendom beseël.

Wow! Hoe wonderlik is dit nie! Ons ontvang al die dinge van God! Ons onvang verlossing en die ewige lewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en aleen uit God se groot liefde en genade! As dit nie genoeg rede is om God te loo fen te prys nie, dan weet ek nie wat is nie!

Kom ons sluit af met `n gebed:

Vader, ons wil U loof en dank vir wie U is. Is die Die Skepper God. Die Genadige en Liefdevolle God. U wat vir ons die ewige lewe skenk, uit liefde en genade. Ons verdien dit nie vader, maar nogtans skenk U dit vir ons…
Dankie Jesus vir die volmaakte offer wat U gebring het. Dankie dat U in ons plek gesterf het soda tons die ewige lewe kan beerwe…

Dankie Heilige Gees dat U in ons woon. Dankie da tons weet dat al die beloftes vir ons waar geword het deur U teenwoordigheid.

Dankie almagtige God!

Ons bid al die dinge in die naam van ons enigste Verlosser en Saligmaker, Jesus Chistus! Amen!

Artiekel deur:
Christo Pelser
Dienaar in God`s Army

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *