Gods Army Ministries

Go therefore and make disciples of all the nations [help the people to learn of Me, believe in Me, and obey My words], baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe everything that I have commanded you; and lo, I am with you always [remaining with you perpetually–regardless of circumstance, and on every occasion], even to the end of the age.” MATTHEW 28:19‭-‬20 AMP

By

Effesiers 1:3-14 – Lof aan God vir sy genade

In die artiekel gaan ons kyk na Effesiers 1:3-14. Ons gaan ook na ander teksverse verwys om beter te verstaan waaroor die verse gaan.

Kom ons begin…

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. EFESIËRS 1:3 AFR83

Ons lees ook…

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee. 2 KORINTIËRS 1:3 AFR83

Waarvoor moet ons dankbaar wees volgens die twee verse?
• God die Vader het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Heilige Gees.
• God ontverm Hom oor on.
• God gee ons in elke omstandigheid moed!

Kom ons lees verder…

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. EFESIËRS 1:4 AFR83

Ons lees ook…

Ons moet God altyd vir julle dank, broers. Die Here het julle lief, en God het julle uitverkies om van die eerstes te wees wat gered word. Julle is gered deurdat die Gees julle vir Hom afgesonder het en deurdat julle die waarheid glo. 2 TESSALONISENSE 2:13 AFR83

En dan ook…

“Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, MATTEUS 25:34 AFR83

Deur wie en waneer is ons uitverkies?
• God het ons uitverkies.
• Voordat die wêreld gekep was.
• Let weld at dit God is wat on suit genade uitverkies het.

Ko mons lees verder…

In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. EFESIËRS 1:5 AFR83

In die volgende vers lees ons basies dieselfde gedagte.

Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat sy Seun baie broers kan hê van wie Hy die Eerste is. ROMEINE 8:29 AFR83

En so ook in diee volgende vers…

Dié wat Hy daartoe bestem het, het Hy ook geroep. En dié wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. En dié wat Hy vrygespreek het, het Hy ook verheerlik. ROMEINE 8:30 AFR83

Op Grond waanvan is ons uitverkies?
• Op grond van God se liefde en genade!

Waarvoor is ons bestem en uitverkies?
• Ons is bestem om Sy kinders te wees!
• Ons is verder dan ook bestem on gelykvormig aan die beel van Sy Seun, Jesus Christus, te wees of te word.

Net so voet nota hier: Ons sal welaswaar nooit volkome daarin slaag om soos Jesus te kan wees nie, maar ons moet daarna streef om so na as moontlik aan Sy beeld te kom.

Kom ons kyk n avers 6…

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. EFESIËRS 1:6 AFR83

Wat se die volgende vers vir ons?

Toe die engel by haar kom, sê hy: “Ek groet jou, begenadigde! Die Here is by jou.” LUKAS 1:28 AFR83

Wat moet ons doen om God se genade te verdien?
• Ons kan absoluut niks doen om die genade van God te verdien nie! Genade word nie verdien nie maar word gegee deur die “sterker” partei.
• Dit is `n absolute genade gawe van God wat vrylik aan ons beskikbaar gestel is.
• Dit is `n geskenk van God.

In vers 7 lees ons die volgende…

Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, EFESIËRS 1:7 AFR83

Ons lees ook in die volgende paar verse…

Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. KOLOSSENSE 1:14 AFR83

maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. ROMEINE 3:24 AFR83

Op grond waarvan is ons sondes vergewe?
• Ons verlossing is deur die bloed van Jesus Christus!
• Ons oortreedings word vergewe kragtens die ryke genade van God!
• Deur die Senun, end it wat Hy vir ons gedoen het, ontvang ons vergifnes van sonde.
• Ons verdien nie die vergifnes nie (Rom 3:24).
• Ons word op grond van God se genade vrygespreek…

Ons lees verder…

wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. EFESIËRS 1:8 AFR83

en ook…

Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak EFESIËRS 1:9 AFR83

Hoe weet ons wat God se wil is?
• Kragtens God se besluit en voorneme word sy wil aan ons bekend gemaak.
• Ons kom sy wilt e wete deur die Bybel te lees en te bestudeer…

Ons lees vers 10…

en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. EFESIËRS 1:10 AFR83

as ook…

Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul. EFESIËRS 1:22-23 AFR83

Wie of wat is die kerk?
• Die kerk is noe die geboue waar ons bymekaar kom nie.
• Nee, ons, die Christine, is die kerk!

Onder wie se beheer word die kerk op aarde geplaas?
• Die kerk word onder die die beheer van Jesus Christus geplaas.
• Ons moet kennis neem dat dit God die Vader is wat die kerk onder Jesus se beheer geplaas het.

Hoekom?
• Jesus is bo alles en almal verhef!
• Die kerk is die liggaam van Jesus hier op die aarde.
• Dit maak dus net sin day Jesus self as die Hoof van die kerk aangestel word.

In vers 11 lees ons die volgende…

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. EFESIËRS 1:11 AFR83

Ons verwys ook na die volgende vers…

Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. EFESIËRS 1:14 AFR83

Deur Christus het ons deel geword van God se volk. Watter voordeel hou dit in vir ons?
• Ons behoor nou aan God!
• Ons word volkome verlos.

Ons lees verder…

Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. EFESIËRS 1:12 AFR83

As ook…

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. EFESIËRS 1:6 AFR83

In wie stel jy jou hoop? Dit is `n vraag wat net jy self sal kan beantwoord. Die Bybel is egter baie duidelik hieroor… Stel jou hoop op Christus!

Waarom moet ons God loof en prys?
• Vir sy grootheid!
• Vir sy wonderlike genade!

Ons lees vers 13…

Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. EFESIËRS 1:13 AFR83

En dan Joh 6:27…

Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.” JOHANNES 6:27 AFR83

Wat het ons alles van God ontvang?
• Ons het deel geword van God se volk.
• Die waarheid is aan ons verkondig.
• Ons het verlossing ontvang.
• Ons het to geloof gekom.
• Ons het die Heilige Gees ontvang.
• Ons is God se eiendom! Wat `n voorreg!
• Ons het die Ewige Lewe ontvang!

Ons lees verder…

Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. EFESIËRS 1:14 AFR83

As ook…

ons as sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee as waarborg van wat ons nog sal ontvang. 2 KORINTIËRS 1:22 AFR83

Wat is die waarborg van al die dinge as ook die dinge wat ons nog sal ontvang?
• Die Heilige Gees is die waarborg van al hierdie dinge.
• Die dinge wat ons reeds ontvang het…
• As ook van al die dinge at God nog belowe het.
• Ons as sy eiendom beseël.

Wow! Hoe wonderlik is dit nie! Ons ontvang al die dinge van God! Ons onvang verlossing en die ewige lewe, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en aleen uit God se groot liefde en genade! As dit nie genoeg rede is om God te loo fen te prys nie, dan weet ek nie wat is nie!

Kom ons sluit af met `n gebed:

Vader, ons wil U loof en dank vir wie U is. Is die Die Skepper God. Die Genadige en Liefdevolle God. U wat vir ons die ewige lewe skenk, uit liefde en genade. Ons verdien dit nie vader, maar nogtans skenk U dit vir ons…
Dankie Jesus vir die volmaakte offer wat U gebring het. Dankie dat U in ons plek gesterf het soda tons die ewige lewe kan beerwe…

Dankie Heilige Gees dat U in ons woon. Dankie da tons weet dat al die beloftes vir ons waar geword het deur U teenwoordigheid.

Dankie almagtige God!

Ons bid al die dinge in die naam van ons enigste Verlosser en Saligmaker, Jesus Chistus! Amen!

Artiekel deur:
Christo Pelser
Dienaar in God`s Army

By

Do you see the real enemy?

God wants us to be different than the rest of the world!

Romans 12:2 NKJV – And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.

In another translation it reads as follows…

ROMANS 12:2 AMP – And do not be conformed to this world [any longer with its superficial values and customs], but be transformed and progressively changed [as you mature spiritually] by the renewing of your mind [focusing on godly values and ethical attitudes], so that you may prove [for yourselves] what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect [in His plan and purpose for you].

We must be different by thinking different! We must be different in that we must behave different. We must be different in that we seek God`s perfect will for our lives.

So, what must we be different from?

We must be different from the world! This world has a different ruler. This “ruler” is identified in…

John 12:31 NKJV – Now is the judgment of this world; now the ruler of this world (identified as Satan) will be cast out.

We have been called by God to be different and to fight against the evil in this world, but the enemy we are fighting is not of this world… We read the following:

Ephesians 6:12 NKJV – For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.

Now, to understand the fight we must fight we will have to look at the tactic that the enemy is using. We find the answer to this in the following scripture:

John 12:40 NKJV – “He has blinded their eyes and hardened their hearts, Lest they should see with their eyes, Lest they should understand with their hearts and turn, So that I should heal them.”

Satan is making the world blind. He is using distraction so that the world can not see the sin that they are doing and living in.

He is also hardening their hearts. Should they become aware of their sins, it is very easy for them to justify their sins! “Everybody is doing it…” “It makes me feel good…” “Hey man, that is how I cope with things…”

II Corinthians 4:3-4 NKJV – But even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, whose minds the god of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them.

Even though you point out the truth to a sinner, he / she cannot or will not see it, because their minds have been blinded. Frankly, they do not want to see that sin is killing them! They do not want to believe the truth! They prefer living the lie and to continue to live in the sin.

But we must keep on telling the truth and keep on praying for them. We must keep pointing out the wrong of the sin that they are doing. If we read the following verse, we can see why…

Acts 26:18 NKJV – to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in Me.’

As long as a person lives under the power of Satan things can not work out well for him / her… Satan is not your friend. Satan do not have your best interest at heart. Satan don’t care about you. Satan has only one thin in mind…and that is to hurt God by hurting those that He loves. The Bible identifies Satan`s character as follows…

John 10:10a NKJV – The thief does not come except to steal, and to kill, and to destroy.

Satan intends to steal eternal life from us. He intends is killing us physically and spiritually. He intends to destroy your sole!

But let’s look at the second part of the verse…

John 10:10b NKJV – I (Jesus) have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.

In this verse we find hope! Jesus has come to give us live. He has come to not only life, but to give it to us abundantly!

But we must be different from the world in order to achieve this. We must stand out from the crowd. We firstly must open our eyes and understand with your heart. Let’s look at the second part of the verse again.

John 12:40 NKJV – “He has blinded their eyes and hardened their hearts, Lest they should see with their eyes, Lest they should understand with their hearts and turn, So that I should heal them.”

If you see the truth and take it into your heart there is hope. If you turn from the darkness to the light, from sin to good, from Satan to God, He will heal you! Let’s look at second part of this verse…

Acts 26:18 NKJV – to open their eyes, in order to turn them from darkness to light, and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in Me.’

We must change the way we see things. We must change the way we perceive things. We must change the way we do things…. We must change the way we speak, the way we understand and the way we think! We must renew our minds!

Why?

I Corinthians 13:11 NKJV – When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child; but when I became a man, I put away childish things.

This is also in the first part of the following verse:

Proverbs 23:7a NKJV – For as he thinks in his heart, so is he.

We revert to the second part of the verse:

Romans 12:2 NKJV – And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.

The Bible tells us the secret to not conform to this word… Change the way you think. Concentrate of achieving the fruit of the Spirit.

Galatians 5:22-23 NKJV – But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.

The question is now, how can we achieve this? By becoming more like your Creator. By becoming more like your Savior. By becoming more like Christ!

Colossians 3:10 NKJV – and have put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him,

We must become living sacrifices! Just as Jesus is the living Sacrifice!

Romans 12:1 NKJV – I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service.

How can we achieve this? There is only one Way! Jesus!

Ephesians 6:10 NKJV – Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.

Not in your own power but in the power of the mighty name of Jesus!

To summarize:

• We are called by God to be different than the rest of the world.

• We must open our spiritual eyes to see the real enemy.

• We must see the real enemy for who and what he is (thief that wants to steal, kill and destroy).

• We must turn from darkness to light, from Satan to God!

• We must renew our minds, because as we think, so we are! (Fill your mind with the truth, the Word of God).

• You can not do it on your own! James 4:7!

• Do it in the power and the mighty name of Jesus!

Let’s pray:

Almighty God, we want to come before You and praise You for you are worthy. You are Holy! You are the One and only true God.

We want to thank you God for calling us out of the rest of the world.

We pray that we will not be blinded and deceived by the devil. We pray that You will open our spiritual eyes so that we can see the truth. We pray that our loved ones will also not be blinded by the enemy, but they will also be able to see the truth.

We pray that we will have the Spirit of Decrement so that we can identify false teachings and anything that is not from You.

We pray that we will be able to identify the sins in our lives and that we will be able to fight the real enemy. We pray that we will be able to see the light and the way. We pray that we, and our loved ones, will walk from darkness into light. That we will have the wisdom and strength to walk away from Satan, from the world and from sin to You.

Father, we also acknowledge that we can not do this on our own and in our own strength. We pray that You will send the Holy Spirit to fight the battle for us. For you have said that You will fight the battle for us.

We pray this in the mighty name of our only Savior, Jesus Christ. Amen.

Article by:

Christo Pelser

Servant in God`s Army

By

Note from the “editor”…

As you know, we are back on line again!

This means that we will be resuming our regular posts shortly. In the past we mainly concentrated on posting in English. This will change a bit from now on. Since we have a lost of Afrikaans followers as well we will mix it up a bit and post both in English and Afrikaans. However, our main focus will remain on the English language as this is the universal language understood by most.

We will keep on posting Christian material. We will try and keep it as interesting and uplifting as possible, but will remain true to the Word of God and will not post anything if it is not true and based on the Word of God.

We would also like to invite you, our loyal readers and supporters, to contribute to the site. Send us you articles and posts to info@godsarmyministries.co.za. We will then see if it fits the site profile and condition. We will then post the article, giving credit where credit is due.

Should you have any queries or suggestions please feel free to contact us on info@godsarmyministries.co.za or WhatsApp me on 082-215-4225.

Blessings and have a wonderful day!

Article by:
Christo Pelser
Chairman of the Board
God`s Army Ministries

By

New beginnings…we are back on line!

We are finally back online again! It has been just over a month since we migrated from one hosting company to another. Due to unforeseen technical issues the migration did not go according to plan. We have lost all our information that was stored on the previous servers. But this is not a problem…

It actually came at the right time! We recently had to make a few adjustments in the ministry since quite a few things changed. This meant that we had to go back to the drawing board and basically start from scratch again. But under the leading of the Holy Spirit we will get back on track again and get back to what we need to do…

So, in a sense the starting of the new website is part of a renewal process.

We are starting the website from scratch! So, please be patient with us as we iron out all the glitches and technical and practical issues around it…

We do undertake to be back to “normal” as soon as possible and we hope that you will continue to support us and find the article on the website interesting and educational…

We would love to her from you. Drop us an email at info@godsarmyministries.co.za or a WhatsApp on 082-215-4225 or 07-258-0026. We would love your input…

Here is to new beginnings and many interesting articles…

Article by:
Christo Pelser
Chairman of the Board
God`s Army Ministries

By

Let me introduce you to God`s Army Ministries

God`s Army Ministries

(NPO Registration Number 205-676)

Introduction

God`s Army Ministries started with these two verses:

Matthew 28:19-20 – Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you; and know, I am with you always, even to the end of the age.

This is a direct command from Jesus and we need to act on this! This led to the forming of God`s Army Ministries!

God`s Army Ministries is a registered non-profit organization that was established in August of 2015. It was started when we identified a need that was experienced by our South African Irish Regiment, part of the South African National Defense Force, troops that was on pre-deployment training. We have since gotten involved in several other ministries as well.

Our Track Record

During the recent past we have achieved to following:

 • We visited Magalies Girls and Boys Town on a monthly basis and ministered to them by preaching the Word and giving them spiritual and emotional support. We also assist them to deal with their current situation as well as future challenges. We are working towards them becoming more productive and responsible citizens.
 • A total of 45 Bibles were supplied to the young men at Magalies Boys Town. The previous year we managed to supply them with 60 Bibles as well.
 • In cooperation with local motorcycle clubs we help a “braai day” for the boys at Boys Town. They also received gift packs that was donated by these motorcycle clubs. We have also done several “braai day” and “potjiekos days” for them.
 • We supplied toiletries to the young men at Magalies Boys Town.
 • We also managed to assist the boys from Boys Town with stationery donations for the school year.
 • A total of 120 Bibles were supplied to SAIR members going on deployment. Previously we supplied 100 for one of their previous deployments as well as about 30 Bibles to the admin staff at the unit.
 • We managed to get full time employment of one of the homeless people we met during one of our Krugersdorp Outreaches.
 • We were also involved with a like-minded organization, spreading the Word as well as food parcels to the people living on the street.
 • We also did an outreach to HTS N Diedricks. During the outreach we spoke to the young men on life skills and values. We also spend time with them and supported then with prayer and emotional support.

Mission Statement

The mission of God`s Army Ministries is to spread the Word of God, to make disciples and to assist those in need as far as we can both on a spiritual and physical level.

Vision Statement

We will be distributing Bible when and where possible. In addition to that we will maintain a “food bank” from where we can assist those in need. We will also be planning a major “Christmas” drive where we intend to distribute food parcels to the homeless in the Florida / Rodepoort / Krugersdorp area as well as anywhere that we identify the need.

Constitution

Our constitution is based on the Bible and biblical pricipals. The Constitution is the policy document we use to manage God`s Army Ministries. All our there documents, procedures and policies are based on the Constitution.

Management

GAM will be managed as a church organization.

This will be done by the Board of Directors.

The board consists of:

 • Chairman
 • Vice Chairman
 • Treasurer
 • Secretary

The Board is elected during our annual AGM.

Staffing

God`s Army Ministries consists of the Board members and will be assisted by the members of Wolf Clan MCC as well as other volunteers. All staff are volunteers and will receive no compensation, but will only be reimbursed for actual, pre-approved, expenses.

Financial management

 1. The financial year will run from 1 March to 28/29 February of the following year.
 2. Records are kept of all financial transactions.
 3. A bank account was opened for the managing of all funds.
 4. We have developed a financial policy to assist us in running the finances according to well established and acceptable best practices.
 5. Any person with due reason will be allowed access to any and all financial records.

For more information you can send us an email to info@godsarmyministries.co.za with your queries and we will respond as soon as possible. Also see contact details on our “Contact us” page.